A&B MONEY REGISTER BUSINESS FORM

Please prepare your documents ready.

เพื่อความรวดเร็ว กรุณาเตรียมเอกสารที่ต้องการให้พร้อม คือ

1. Copy Passport(*Photo copy must be in colour) / สำเนาพาสปอร์ต(*สำเนาภาพสีเท่านั้น)

2. Photo of yourself / รูปถ่ายปัจจุบัน

3. Proof Address / เอกสารยืนยันที่อยู่

4.  Company Certificate / ใบจดทะเบียนการค้า

5. Business Proof Address / ที่อยู่ของบริษัท

6.  Share Certificate / เอกสารผู้ถือหุ้นของธุรกิจ

7. Photo of Debit or Credit Card (Optional) รูปถ่ายหน้าการ์ด

 

 

*เอกสารต้องมีความชัดเจน ไม่หมดอายุ และไม่ตกขอบทั้ง 4 ด้าน